Tìm thấy 16 thủ tục

Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 2
Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)
Loading...