Mức độ 2  Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh.
Lượt xem: 369
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh (hiện tại Công an tỉnh Tuyên Quang chưa cấp).
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân
Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Như thời gian trả thẻ Căn cước công dân.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Lệ phí


Không thu lệ phí.


Phí Không
Căn cứ pháp lý + Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân điền thông tin yêu cầu vào Tờ khai Căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh, trong Tờ khai Căn cước công dân, công dân ghi “có” yêu cầu cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Thời gian trả “Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân” như thời gian ghi trên giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

Thành phần hồ sơ: a) Sổ hộ khẩu; b) Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01);

File mẫu:

Không