Mức độ 2  Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: CS10
Lượt xem: 947
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an đơn vị, địa phương có người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chính sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền.
Số lượng hồ sơ 03 (ba) bộ.
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể thời hạn giải quyết.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
Lệ phí Không
Phí Không
Căn cứ pháp lý + Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Công an đơn vị, địa phương theo thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc kê khai (theo mẫu số 9 – KC1) và lập 03 bộ hồ sơ theo quy định, gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Bước 2: Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến, thẩm định, duyệt ký quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 9- KC2).

Bước 3: Nhận quyết định công nhận và chế độ trợ cấp một lần

Công an đơn vị, địa phương theo thẩm quyền thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

a) Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1) b) Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng… c) Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền.

File mẫu:

Đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.