Mức độ 2  Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: PCCC 09
Lượt xem: 563
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy
Cách thức thực hiện Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại công trình và làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Lệ phí Không
Phí Không
Căn cứ pháp lý + Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Bước 1:

- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Nộp văn bản thông báo và hồ sơ nghiệm thu về PCCC cho phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đề nghị kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

          Bước 2: Tiếp nhận văn bản thông báo và hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

            - Khi hồ sơ chưa đủ: Trả hồ sơ và hướng dẫn bổ xung hồ sơ theo quy định.

- Khi hồ sơ đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn lịch tổ chức nghiệm thu tại công trình.

          Bước 3: Khi công trình thi công không đúng nội dung hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy thì phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh sẽ lập biên bản kiểm tra về PCCC, ghi nhận đầy đủ các thiếu sót, tồn tại về PCCC kiến nghị Chủ đầu tư thi công công trình đúng theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt, thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC.

            * Sau khi thực hiện đầy đủ các kiến nghị, Chủ đầu tư có báo cáo bằng văn bản gửi phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh để kiểm tra, xem xét và nghiệm thu theo quy định;

* Khi công trình thi công đúng theo nội dung hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC, đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh trong biên bản kiểm tra lần trước thì trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC; phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có trách nhiệm xem xét, nếu đạt yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Bước 4: Sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.  

 

+ Thành phần hồ sơ: a) Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; b) Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới; c) Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy; d) Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt; đ) Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới; e) Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

File mẫu:

Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.