Tìm thấy 4 thủ tục

Mức độ 2
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)
Loading...