Tìm thấy 18 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
Loading...