Tìm thấy 14 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cấp tỉnh)
Loading...