Tìm thấy 18 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh)
Loading...