Tìm thấy 26 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thường trú (cấp huyện)
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp lại sổ hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú (cấp huyện)
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (cấp huyện)
Mức độ 2
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký thường trú (cấp xã)
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp lại sổ hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)
Loading...