Tìm thấy 14 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh.
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư câp huyện
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh.
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân cấp huyện
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh.
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân cấp huyện
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh
Loading...