Tìm thấy 26 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Đăng ký tạm trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Khai báo tạm vắng tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Gia hạn tạm trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 2
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật xã (cấp xã)
Mức độ 2
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an xã (cấp xã)
Loading...