Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Loading...