Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh.

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân

Loading...