Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Chính sách

Loading...