Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Loading...