Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Loading...