Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
325 152 0 28899 27037 25952 1769 716 96 % 4 %
53 26 0 8563 7188 5868 1527 100 81.6 % 18.4 %
90 3 11 4029 2436 2436 0 0 100 % 0 %
71 49 1 3212 2904 2898 6 2 99.8 % 0.2 %
80 12 2 2889 2889 2883 169 1 99.8 % 0.2 %
113 209 0 1056 1023 744 335 0 72.7 % 27.3 %
232 198 2 960 922 834 93 1 90.5 % 9.5 %
114 0 0 853 841 841 2 2 100 % 0 %
241 194 0 833 633 616 21 1 97.3 % 2.7 %
228 143 0 428 419 417 2 2 99.5 % 0.5 %
88 23 4 425 406 397 11 0 97.8 % 2.2 %
249 174 0 418 297 239 60 30 80.5 % 19.5 %
132 21 9 368 0 0 0 0 100 % 0 %
70 1 0 237 237 237 5 0 100 % 0 %
250 143 0 225 119 118 2 0 99.2 % 0.8 %
69 9 5 171 171 169 4 0 98.8 % 1.2 %
0 3 0 44 26 25 2 1 96.2 % 3.8 %
11 58 0 43 31 31 0 0 100 % 0 %
11 42 1 37 36 36 0 0 100 % 0 %
4 6 0 33 33 33 0 0 100 % 0 %
70 11 0 7 0 0 0 0 100 % 0 %
14 53 35 5 5 5 0 0 100 % 0 %
157 4 1 1 1 1 0 0 100 % 0 %
18 53 0 1 0 0 0 0 100 % 0 %
53 0 0 1 0 0 0 0 100 % 0 %
45 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Mức độ 2: 325
Mức độ 3: 152
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28899
Đã giải quyết: 27037
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 25952
Trễ hạn: 1769
Đã giải quyết đúng hạn: 96%
Đã giải quyết trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8563
Đã giải quyết: 7188
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5868
Trễ hạn: 1527
Đã giải quyết đúng hạn: 81.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 18.4%
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 4029
Đã giải quyết: 2436
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2436
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3212
Đã giải quyết: 2904
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2898
Trễ hạn: 6
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 2889
Đã giải quyết: 2889
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2883
Trễ hạn: 169
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 113
Mức độ 3: 209
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1056
Đã giải quyết: 1023
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 744
Trễ hạn: 335
Đã giải quyết đúng hạn: 72.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 27.3%
Mức độ 2: 232
Mức độ 3: 198
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 960
Đã giải quyết: 922
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 834
Trễ hạn: 93
Đã giải quyết đúng hạn: 90.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 9.5%
Mức độ 2: 114
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 853
Đã giải quyết: 841
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 841
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 241
Mức độ 3: 194
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 833
Đã giải quyết: 633
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 616
Trễ hạn: 21
Đã giải quyết đúng hạn: 97.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 228
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 428
Đã giải quyết: 419
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 417
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 425
Đã giải quyết: 406
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 397
Trễ hạn: 11
Đã giải quyết đúng hạn: 97.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 249
Mức độ 3: 174
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 418
Đã giải quyết: 297
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 239
Trễ hạn: 60
Đã giải quyết đúng hạn: 80.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 19.5%
Mức độ 2: 132
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 368
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 237
Đã giải quyết: 237
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 237
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 250
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 225
Đã giải quyết: 119
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 118
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 171
Đã giải quyết: 171
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 169
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 98.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 44
Đã giải quyết: 26
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 25
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 96.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.8%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 43
Đã giải quyết: 31
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 31
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 37
Đã giải quyết: 36
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 36
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 33
Đã giải quyết: 33
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 5
Đã giải quyết: 5
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 157
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 1
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%